!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) w Paszkówce

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 194562-2015 z dnia 2015-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka Wykonanie prac remontowo - budowlanych obejmuje w szczególności:
1. remont dachu - pokrycia z papy wraz z dociepleniem 2. wymianę stolarki.
Termin składania ofert: 2015-08-17

 

Brzeźnica: Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka
Numer ogłoszenia: 238168 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194562 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka Wykonanie prac remontowo - budowlanych obejmuje w szczególności: 1. remont dachu - pokrycia z papy wraz z dociepleniem 2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 3.ocieplenie ścian zewnętrznych 4. remont schodów zewnętrznych 5. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 6. budowę miejsc postojowych Zakres zadania został szczegółowo określony w przedmiarze robót, ogólnej charakterystyce zakresu prac - załącznik nr 10 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- które stanowi załączniki nr 12 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Remontowo-Budowlana Szymula Andrzej, Łączany373, 34-115 Ryczów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 249341,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 304627,13
  • Oferta z najniższą ceną: 304627,13 / Oferta z najwyższą ceną: 324435,08
  • Waluta: PLN .

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170