!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) w Paszkówce

Brzeźnica, dnia 02.09.2015r.

ZI.271. 182.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Remont budynku komunalnego (Ośrodka Zdrowia) wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Paszkówka” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez: Firmę Remontowo Budowlaną – Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 Ryczów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ

- cena – 95%.

- gwarancja – 5%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena-95%

Łączna liczba punktów

Gwarancja

Liczba pkt.

gwarancja 5%

1.

FHU NEOBUD

Anna Maciaś

33-316 Rożnów 634

 324 435,08

89,20 pkt.

Razem

90,87 pkt.

46 miesięcy

1,67 pkt.

2.

Firma Remontowo-Budowlana

Szymula Andrzej

Łączany373

34-115 Ryczów

 304 627,13

95 pkt.

Razem

100 pkt.

66 miesięcy

5 pkt.

3.

Firma Remontowo –Budowlana „FRANKO”

Franciszek Poniedziałek

Krzęcin 207

32-051 Wielkie Drogi

 310 968,66

93,06 pkt.

Razem

97,06 pkt.

60 miesięcy

4 pkt.

4.

AVERTE Sp. z o.o.

ul. legionów 57

43-300 Bielsko - Biała

oferta odrzucona

 

III. W ww. postępowaniu przetargowym została odrzucona oferta wykonawcy nr 4:

       AVERTE Sp. z o.o., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko - Biała

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty nr 4:

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagał od Wykonawców podania w ofercie okresu gwarancji na roboty, które będą wykonane w ramach przedmiotowego zamówienia, przy czym Zamawiający wymagał aby minimalny okres gwarancji wynosił: 36 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosił: 66 miesięcy.

Wykonawca AVERTE Sp. z o.o., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko - Biała nie zaoferował w swojej ofercie żadnego okresu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, w związku z czym treść oferty nr 4 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

Oferta zawiera ponadto następujące błędy i braki, które nie podlegają uzupełnieniu, w związku z tym, że oferta podlega odrzuceniu:

  • brak Załącznika Nr 9 “posiadania wiedzy i doświadczenia ”, w którym należało wykazać posiadanie doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, do załącznika nie dołączył również dokumentów potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • brak potwierdzenia „opłaty” polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Z samej treści polisy nie wynika fakt jej opłaty, oferent powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).
  • brak pełnomocnictwa , oferta została podpisana w imieniu wykonawcy przez pełnomocnika -osobę nieuprawnioną, niewymienioną w dokumentach rejestrowych Wykonawcy.

IV. W ww. postępowaniu przetargowym brak jest wykonawców którzy zostaliby wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub potwierdzenie wysłania.
    

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym

 

Do wiadomości :

  1. FHU NEOBUD Anna Maciaś, 33-316 Rożnów 634
  2. Firma Remontowo-Budowlana Szymula Andrzej, Łączany 373, 34-115 Ryczów
  3. Firma Remontowo –Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek, Krzęcin 207, 32-051 Wielkie Drogi
  4. AVERTE Sp. z o.o., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko - Biała
  5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica
  6. a/a

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170