!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 172226-2015 z dnia 2015-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce obejmuje w szczególności: - izolację fundamentów -67m2 - wykonanie elewacji - docieplenia ścian - 524,90 m2 - wymianę bram garażowych - 2 szt. - montaż rur spustowych i...
Termin składania ofert: 2015-07-23

 

Brzeźnica: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce.
Numer ogłoszenia: 219476 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172226 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, faks 033 879 20 92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Kopytówce.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce obejmuje w szczególności: - izolację fundamentów -67m2 - wykonanie elewacji - docieplenia ścian - 524,90 m2 - wymianę bram garażowych - 2 szt. - montaż rur spustowych i osprzętu na elewacji - 1 kpl - wykonanie opaski z kostki brukowej - 54,16 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROGRESBUD Andrzej Włodarczyk,, ul. B. Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126 355,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 123 980,67
  • Oferta z najniższą ceną: 123 853,14 / Oferta z najwyższą ceną: 139 969,68
  • Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170