!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podpisanie Umowy - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 191940-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnica
Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie,Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. z wyznaczonych miejsc...
Termin składania ofert: 2015-08-06

Brzeźnica: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r.
Numer ogłoszenia: 210786 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191940 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 338792862, faks 338792862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie, Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015r. do 30 czerwca 2016r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica wraz z opieką do Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w: Skawinie,Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. z wyznaczonych miejsc przystankowych na następujących trasach: Zadanie 1. Trasa nr 1 -ŁĄCZANY - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 10 - 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła),III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzeźnica ( stacja PKP), V Brzezinka (Kuźnia), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica) Ilość dowożonych uczniów - 10 osób (8 osób codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 46 km/dziennie (od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w dni nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. ok.190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów zostanie podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy. Zadanie 2 Trasa nr 2 - Kopytówka- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach ·5 przystanków PKS na trasie: I Kopytówka (sklep),II Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Kultury) Ilość dowożonych uczniów - 9 (7 codziennie, 2 w poniedziałek i piątek) Długość trasy przejazdu (odwozu i przewozu) wynosi - około 70 km/dziennie. Przewozy odbywać będą się od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych (ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna). Ilość dni nauki od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016r. ok. 190 dni. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, godziny dowozu i odwozu uczniów został podany wybranemu Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1. Trasa nr 1 -ŁĄCZANY - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie · ul. Żwirki i Wigury 10 - 5 przystanków PKS na trasie: I Łączany, II Chrząstowice (szkoła),III Kossowa (ośrodek zdrowia), IV Brzeźnica ( stacja PKP), V Brzezinka (Kuźnia), VI Sosnowice (Koło Dworu, Przyśnica).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk, ul. Wikliniarzy 105, 34-103 Woźniki, Woźniki, 34-103 ul. Wikliniarzy, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50416,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 54600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54600,00
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2 Trasa nr 2 - Kopytówka- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaczynie oraz Wadowicach 5 przystanków PKS na trasie: I Kopytówka (sklep),II Marcyporęba Bachorowice (Dom Polsko -Słowacki), III Brzeźnica (stacja PKP), IV Tłuczań (kościół) , V - Wyźrał (Dom Kultury).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przewóz Osób Roman Brusik, Frydrychowice, 34-108 Frydrychowice 251, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61093,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 55000,00

Oferta z najniższą ceną: 55000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 65000,00

Waluta: PLN.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170