!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont dróg w miejscowościach - Brzeźnica, Nowe Dwory i Tłuczań

 

ZP.271.148.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : przetargu na „Remont drogi w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory w km 0+000 – 0+600 oraz drogi w miejscowości Tłuczań w km 0+000 – 0+300 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie „Remont drogi w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory w km 0+000 – 0+600 oraz drogi w miejscowości Tłuczań w km 0+000 – 0+300 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

„TRANSROL” Janusz Książek i Wspólnicy Spółka Jawna
34-114 BRZEŹNICA
Nowe Dwory 97

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ
– cena – 94 %.
- gwarancja – 6 %

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena-94%

Razem liczba pkt

Gwarancja

Liczba pkt gwarancja - 6%

1.

Firma Handlowo Usługowa „WOLF”

Ul. Kalinowa 40

34-114 BRZEŹNICA

269.776,79

53,35 pkt.

Razem

59,35 pkt.

54 miesięcy

6,0 pkt.

2.

„TRANSROL” Janusz Książek i Wspólnicy Spółka Jawna

34-114 BRZEŹNICA

Nowe Dwory 97

149.927,21

96,00pkt.

Razem

96,00 pkt.

24 miesiące

0,0 pkt.

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. Firma Handlowo Usługowa „WOLF” Ul. Kalinowa 40 34-114 BRZEŹNICA

2. „TRANSROL” Janusz Książek i Wspólnicy Spółka Jawna 34-114 BRZEŹNICA Nowe Dwory 97

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170