!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Dowóz i odwóz dzieci do szkół

 

ZI.271.149.2015

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica od 01.09.2015 do 31.12.2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych” w trybie przetargu nieograniczonego:

złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr : 1

 

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIAKACJI SAMOCHODOWEJ w Pszczynie Sp. z o.o. 43-200 PSZCZYNA , UL. Wodzisławska 2

 

Cena netto 1 biletu 45,00 + podatek Vat 8%- 3,60- cena brutto 48,60

Cena brutto za 372 bilety x 14 m-cy = 253.108,80

Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii 15 minut.

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Lp

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto biletu miesięcznego

Liczba pkt w kryterium cena-95%

Razem liczba pkt

Czas podstawienia autobusu zastępczego

Liczba pkt autobus zastępczy - 5%

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIAKACJI SAMOCHODOWEJ

w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 PSZCZYNA , UL. Wodzisławska 2

48,60

95,00 pkt.

Razem

100 pkt.

15 minut

5,00 pkt

2

 

 

„MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna

32-060 LISZKI ,   Czułów 16

48,96

94,30 pkt.

Razem

99,3 pkt.

15 minut

5,00 pkt

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych .
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) faksem na numer 033 8792092.
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

1. „. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. 43-200 PSZCZYNA , Ul. Wodzisławska 2

2 MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna 32-060 LISZKI , Czułów 16

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170