!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopytówce”  w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 1 złożoną przez firmę: PROGRESBUD Andrzej Włodarczyk, 32-500 Chrzanów

ul. B. Głowackiego 17

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ

- cena – 95%.

- gwarancja – 5%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt. w kryterium cena-95%

Łączna liczba punktów

Gwarancja

Liczba pkt.

gwarancja 5%

1.

PROGRESBUD

Andrzej Włodarczyk

32-500 Chrzanów

ul. B. Głowackiego 17

 123 980,67

94,91

Razem

96,91 pkt.

48 miesięcy

2,00

2.

Firma Usługowo -Remontowo -Budowlana

Andrzej Szymula

Łączany 373

34-115 Ryczów

 139 969,68

84,07

Razem

89,07 pkt.

66 miesięcy

5,00

3.

Firma Remontowo – Budowlana „FRANKO”

Franciszek Poniedziałek

32-051 Wielkie Drogi

Krzęcin 207

 123 853,14

95,00

Razem

95,00 pkt.

36 miesięcy

0,00

4.

„ABA” Zakład Remontowo – Budowlany

Janusz Buszydło

Łączany 152,

34-115 Ryczów

128 409,22 

91,63

Razem

94,63 pkt.

54 miesięcy

3,00

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (np. informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092 lub e-mailem; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub potwierdzenie wysłania.
    

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

Do wiadomości :

1. PROGRESBUD Andrzej Włodarczyk, 32-500 Chrzanów , ul. B. Głowackiego 17

2. Firma Usługowo -Remontowo –Budowlana Andrzej Szymula, 34-115 Ryczów, Łączany 373

3. Firma Remontowo – Budowlana „FRANKO” Franciszek Poniedziałek, 32-051 Wielkie Drogi, Krzęcin 207

4. „ABA” Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Buszydło 34-115 Ryczów, Łączany 152

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica i Sołectwa Kopytówka

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170