!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Brzeźnica dnia, 10.09.2013

ZP.271.211.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach” w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 3 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

Firma Usługowo Remontowo Budowlana Andrzej Szymula

Łączany 373 , 34-115 RYCZÓW

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

MARTEN Sp. z o.o.

ul. Krakowska 94A, 32-650 KĘTY

355.578,60

57,96

2.

Firma Usługowo-Remontowo Budowlana Andrzej Szymula

Łączany 373, 34-115 RYCZÓW

206.127,73

100

3.

PRZEDIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO BUDOWLANE „BUDMIX”

ul. Stefczyka 44, Bachowice

34-116 SPYTKOWICE

211.700,58

97,36

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Data podpisania umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. MARTEN Sp. z o.o. ul. Krakowska 94A, 32-650 KĘTY

2. Firma Usługowo-Remontowo Budowlana Andrzej Szymula Łączany 373, 34-115 RYCZÓW

3. PRZEDIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO BUDOWLANE „BUDMIX” ul. Stefczyka 44, Bachowice 34-116 SPYTKOWICE

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170