!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014

articles

Gminny Zespól Szkół w Brzeźnicy informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać stypendium szkolne/socjalne.

 

 

 

 

 

(ważniejsze informacje)

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572  z póź. zm.);

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z póź. zm);

3. Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.

4. Uchwała Nr XXXIV/299/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 czerwca 2010 oraz Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

Uprawnieni:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeźnica.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie 456 zł - art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź. zm.).

Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z p. zm.) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Miejsce składania wniosku: Biuro Gminnego Zespołu Szkół w Brzeźnicy – Brzeźnica 55

Termin składania wniosku: od 2 września 2013 r. do 15 września 2013 r. na rok szkolny 2013/2014, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2013 r.

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy lub "Pomocnik Klienta" - zakładka Oświata na stronie internetowej: www.brzeznica.pl.

Załączniki do wniosków: (odpowiednio do sytuacji ucznia) zaświadczenia lub oświadczenia (wg załączonego wzoru oświadczenia) o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek jest składany:

1) zaświadczenia z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze;

2) zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy - (miesięczny dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 250 zł );

3) zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. "jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego";

4) zaświadczenia lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji, jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto);

5) decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego;

6) postanowienia sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach;

7) zaświadczenia o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji;

8) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie (wg załączonego wzoru oświadczenia) zawierające informacje o wysokości: 

  • przychodu
  • kosztów uzyskania przychodu,
  • dochodów innych niż działalność gospodarcza,
  • odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne
  • należnych zaliczek na podatek dochodowy,
  • odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji j. w. lecz za poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą.

Jeżeli natomiast podatnik nie prowadził działalności w poprzednim roku kalendarzowym, to na tą okoliczność przedkłada oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną.

9) W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa) - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

10) inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

Uwaga:

 Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Biurze Gminnego Zespołu Szkół w Brzeźnicy w terminie NIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA MIESIĄCE OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA UZASADNIAJĄCEGO PRZYZNANIE TEGO ZASIŁKU.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeźnica.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Miejsce składania wniosku: Biuro Gminnego Zespołu Szkół w Brzeźnicy – Brzeźnica 55

Z up. Wójta Gminy Brzeźnica

Maria Augustyniak

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół

                                                                                     w Brzeźnicy

 

Pliki do pobrania:

 

1. Oświadczenie pobierz
2. Wniosek stypendium pobierz
3. Wniosek zasiłek pobierz

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170