!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica

Logo_przetargi_2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH

 

Dotyczy : Przetargu na „Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica”

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd Gminy w Brzeźnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

pn.: „Poprawa stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Brzeźnica poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica”

w trybie przetargu nieograniczonego: złożono 5 ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2:

 

I. Uznano za najkorzystniejszą :

- Ofertę nr 2 złożoną przez :

F.H.U. „WOLF” Sylwester Warmuz

34-114 Brzeźnica 308

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonego w SIWZ – cena.

Oferta 100%

 

II. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer Oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena- 100%

1.

T & S Tomasz Sobierski

ul. Na Świdwie 7A , 72-003 Dobra

1 097 576,82 zł

86,54

2.

F.H.U. „WOLF” Sylwester Warmuz

34-114 Brzeźnica 308

949 865,04 zł

100

3

DDS - Phenix Sp. z o.o.

ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków

978 975,45 zł

97,02

4

HYDROWIT” Władysław Witek

Tłuczań 229A, 34-114 Brzeźnica

1 099 620,00 zł

86,38

5

PPHU „TAD - BUD” Tadeusz Byczyński

ul. Podlesie 139, 32-052 Radziszów

1 000 500,00 zł

94,93

 

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługują Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych . Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informacje przyjąłem dnia ……… podpis ) faksem na numer 033 8792092. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym. Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.
Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Do wiadomości :

1. T & S Tomasz Sobierski

ul. Na Świdwie 7A , 72-003 Dobra

2. F.H.U. „WOLF” Sylwester Warmuz

34-114 Brzeźnica 308

3. DDS - Phenix Sp. z o.o.

ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków

4. „HYDROWIT” Władysław Witek

Tłuczań 229A, 34-114 Brzeźnica

5. PPHU „TAD - BUD” Tadeusz Byczyński

ul. Podlesie 139, 32-052 Radziszów

6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170